Thematic Innovation

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการนวัตกรรมมุ่งเป้า ด้านธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ เพื่อชี้แจงแนวทางการพัฒนาโครงการนวัตกรรมมุ่งเป้า เกณฑ์การพิจารณา และเฟ้นหาโครงการนวัตกรรมมุ่งเป้า โดยมีดร. อดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ แนวทางการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวและบริการโดยใช้นวัตกรรม และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวและบริการในประเทศไทย เช่น การใช้ระบบจ่ายเงินแบบไร้เงินสด การให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับนักท่องเที่ยว เป็นต้น ทั้งนี้การจะดำเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมให้สามารถยกระดับอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพควรเกิดจากการรวมกลุ่มกันระหว่างผู้ประกอบการหรือสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อให้เห็นผลการใช้นวัตกรรมในวงกว้าง

ผู้แทนสำนักงานฯ ได้อธิบายถึงการยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมมุ่งเป้า ด้านธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

  1. ระบบขนส่งและเทคโนโลยีอำนวยความสะดวก (Smart Transport)
  2. ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการแบบไร้เงินสด (Cashless Environment)
  3. การให้บริการทางการแพทย์และระบบแจ้งเตือนกรณีฉุกเฉิน (Medical Services and Emergency Alert System)

นอกจากนี้ยังได้เปิดให้คำปรึกษาในการขอรับทุนสนับสนุนโครงการพัฒนานวัตกรรมภายใต้กลไกโครงการนวัตกรรมมุ่งเป้า โดยมีผู้ขอรับคำปรึกษา  ดังนี้

  1. โครงการ Kitchen : Cooking School Management System โดย Wander Labs Co., Ltd.
  2. โครงการ Hands Free Travel - บริการขนส่งสาธารณะ โดย AIRPORTELs
  3. โครงการ Tripwarp - Travel B2B Marketplace & Digital Platform โดย TT Market Online
  4. โครงการ Prapakarn - Ferry Booking System and Payment โดย Ferry Advice Co., Ltd.
  5. โครงการระบบแจ้งเตือนและขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน โดย ANGEL LIFE LIMITED
  6. โครงการ dudubaba medical service โดย บริษัท เจนโทเชีย จำกัด
  7. โครงการ KOHLIFE โดย Kohlife (Thailand) Co., ltd.