Thematic Innovation

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการนวัตกรรมมุ่งเป้า ด้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ และธุรกิจนวัตกรรมอาหารเพื่อสังคมเมือง เพื่อชี้แจงแนวทางการพัฒนาโครงการนวัตกรรมมุ่งเป้า เกณฑ์การพิจารณา และเฟ้นหาโครงการนวัตกรรมมุ่งเป้า ด้านสมุนไพรและอาหาร โดยมี รศ.ดร.สุรพจน์ วงศ์ใหญ่ ผู้เชี่ยวชาญสมุนไพรของสหประชาชาติ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ การสร้างนวัตกรรมสุขภาพระดับโลกด้วยสมุนไพรไทยนำเสนอยาสมุนไพรที่เป็นที่ต้องการและชี้แนะแนวทางการพัฒนาโครงการสู้การขึ้นทะเบียนยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ สนช. ได้ชี้แจงแนวทางการพัฒนาโครงการอย่างไร เพื่อขอรับการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมมุ่งเป้า “Thematic Innovation” ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการสอบถามรายละเอียดการขอรับการสนับสนุนโครงการและร่วมหารือแลกเปลี่ยนถึงแนวทางการพัฒนาโครงการทั้งสมุนไพรเพื่อการรักษาและอาหารเพื่อสังคมเมืองเป็นจำนวนมาก สามารถนำมาใช้เพื่อการยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมของประเทศได้ โดยมุ่งเน้นการต่อยอดงานวิจัยและการพัฒนาให้สามารถออกสู่ตลาด

สรุปประเด็นหารือ

  • สมุนไพรที่มีศักยภาพในการพัฒนา
  • คุณสมบัติทางยามุ่งเป้าที่กลุ่มโรคใด หรือกลุ่มเป้าหมายใด
  • เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติที่กำหนด ความชัดเจนขอการร่วมกัน 3 หน่วยงานยื่นเสนอโครงการ
  • ขอบเขตการดำเนินโครงการที่เหมาะสม อาทิ การทดสอบในสัตว์หรือในคน
  • แนวทางการขึ้นทะเบียนสมุนไพรเพื่อการรักษาเป็นยาแผนปัจจุบัน
  • ขอบเขตกลุ่มโครงการอาหารที่เป็นแนวโน้มในอุตสาหกรรม
  • รูปแบบการพัฒนาอาหารเพื่อสังคมเมืองที่สำคัญ

สุดท้ายนี้ผู้เข้าร่วมโครงการที่สนใจเสนอให้ขอนัดเข้ารับคำปรึกษารายโครงการต่อไป เนื่องจากรายละเอียดแต่ละโครงการมีความจำเพาะและอาจเกิดการเชื่อมโยงหน่วยงานเพื่อความสมบูรณ์ของโครงการต่อไป