Thematic Innovation

23 มกราคม 2561 - สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการนวัตกรรมมุ่งเป้า (Thematic Innovation Program) ด้านธุรกิจที่ใช้อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle for Business) และอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้เทคโนโลยี IoT (Internet of Things in Manufacturing) เพื่อชี้แจงแนวทางการพัฒนาโครงการนวัตกรรมมุ่งเป้า เกณฑ์การพิจารณา รวมถึงขั้นตอนการพิจารณาโครงการ

ภายในงาน นายวิเชียร สุขสร้อย ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ได้แนะนำสำนักงานฯ และที่มาของโครงการนวัตกรรมมุ่งเป้า รวมถึงโจทย์สำหรับธุรกิจที่ใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAV) และอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้เทคโนโลยี IoT โดยมีหัวข้อย่อยดังนี้

ธุรกิจที่ใช้อากาศยานไร้คนขับ

  1. UAV เพื่อการจัดการฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming)
  2. UAV เพื่องานสำรวจ (Survey) / UAV เพื่องานติดตามและตรวจสอบ (Monitoring)

อุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้เทคโนโลยี IoT: อุตสาหกรรม/การบริการแบบอัจฉริยะ (Smart Manufacturing/Service)

  1. ส่งเสริมให้โรงงานในประเทศใช้ระบบอัตโนมัติ
  2. ส่งเสริมการใช้ระบบ IoT (Internet of Things) ในอุตสาหกรรม/การบริการ

นอกจากนี้ยังได้อธิบายถึงขั้นตอนการยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุน การกรอกข้อเสนอโครงการ ทั้งยังกล่าวถึงแนวทางการนำเทคโนโลยีด้าน Lean Automation ซึ่งเป็นการกำจัดสิ่งที่สิ้นเปลืองหรือขั้นตอนที่สิ้นเปลือง (Non-value operation & Waste) ออกจากกระบวนการดำเนินงาน ซึ่งแนวทางนี้สามารถนำมาพัฒนาโครงการสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้เทคโนโลยี IoT ได้ จากนั้นเป็นการตอบข้อซักถาม และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขอรับทุนสนับสนุนโครงการพัฒนานวัตกรรมภายใต้กลไกโครงการนวัตกรรมมุ่งเป้าแก่ผู้ร่วมงาน

ผู้สนใจเกี่ยวกับโครงการนวัตกรรมมุ่งเป้า (Thematic Innovation Program) สามารถติดต่อสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ที่ thematic@nia.or.th หรือโทรศัพท์ 02-017 5555 ต่อ 504