หน้าแรก

 

 

 

สาขาธุรกิจนวัตกรรมด้านอาหารมูลค่าสูงสำหรับส่งออก (High-Value Food for Export)

ธุรกิจนวัตกรรมด้านความมั่นคงทางอาหาร (Food Security)

 

 

 

 

สาขาธุรกิจนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจการหมุนเวียนและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ (Circular and Low-Carbon Economy)

ธุรกิจนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาด (Clean Energy)

 

 

 

 

ธุรกิจดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีด้าน AI, Robotic, Immersive & IoT (ARI Tech)

สาขาธุรกิจนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV)

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรการพัฒนาและบริหารโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า
(Thematic Innovation)

นวัตกรรมมุ่งเป้า (Thematic Innovation) คือ การพัฒนาโครงการที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมในระดับอุตสาหกรรม นำไปสู่การปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ผ่านการแสวงหาโจทย์ปัญหาที่แท้จริงร่วมกันของภาคเอกชน ภาคสังคม และภาควิชาการ เพื่อดำเนินโครงการนวัตกรรมต้นแบบสำหรับแก้ปัญหาและยกระดับการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปสู่ประเทศฐานนวัตกรรม เข้าเรียนคอร์สออนไลน์ คลิกที่นี่