Thematic Innovation

ข่าวประกาศ

::: เปิดรับข้อเสนอโครงการกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ (Tourism & Hospitality Industry) วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2561 ::: เปิดรับข้อเสนอโครงการกลุ่มอื่นๆ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2561 :::

นวัตกรรม มุ่งเป้า

นวัตกรรมมุ่งเป้า (Thematic Innovation) คือ การพัฒนาโครงการที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมในระดับอุตสาหกรรม นำไปสู่การปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ผ่านการแสวงหาโจทย์ปัญหาที่แท้จริงร่วมกันของภาคเอกชน ภาคสังคม และภาควิชาการ เพื่อดำเนินโครงการนวัตกรรมต้นแบบสำหรับแก้ปัญหาและยกระดับการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปสู่ประเทศฐานนวัตกรรม

อุตสาหกรรมและธุรกิจ เป้าหมาย

เงื่อนไข บริษัทเข้าร่วมโครงการ

  1. ผู้บริหารมีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
  2. มีผู้เชี่ยวชาญร่วมในการดำเนินโครงการ
  3. สามารถแก้ปัญหาภาพรวมของอุตสาหกรรม

ระยะเวลา โครงการ